Variator rotativ, alb, 25-325 VA
  Variator rotativ, crem, 25-325 VA
  Variator rotativ, alb, 60-235 VA
  Variator rotativ, crem, 60-325 VA
Variator rotativ, crem, 60-325 VA